در کارخانجات فرآوری مواد معدنی ، مواد شیمیای مختلفی در بخشهای فلوتاسیون ، تیکنر ها و فیلتراسیون مورد استفاده قرار میگردد. این شرکت آمادگی انواع مختلف مواد شیمیایی به شرح زیر را از منابع معتبر تهیه و تامین نماید:

  • کلکتورها
  • تنظیم کننده ها(بازدارنده ها و فعال کننده ها)
  • کف سازها
  • فلوکولانت ها

Mavad2

Mavad1