ته نشینی ، فرآیند پیوسته جداسازی مایع از جامد است که در آن ذرات در اثر نیروی ثقل ، ته نشین میشوند. زلال سازی ، فرآبندی است که باری جدا کردن جامد از یک سوسپانسیون رقیق ، جامد- مایع به کار می رود . تیکنر فرآیند افزایش غلظت پالپ تحت تاثیر نیروی ثقل است. با همکاری شرکتهای تکنولوگ تجهیزات این حوزه را از منابع اروپایی وکانادایی تامین کند.

تیکنر ها یا زلال سازهای متداول

تیکتر یا زلال سازهای High Rate

تیکتر یا زلال سازهای High Rate

thick4

thick

thick5

thick1

 
 

thick2

thick3