الزام استفاده از کنسانتره های مواد معدنی با خواص ویژه بعنوان خوراک صنایع پایین دستی از جمله گندله سازی و ذوب و نیز توجه به حمل اقتصادی کنسانتره تا نقاط مصرف ، ایجاب می نماید کارخانجات تولید کنسانتره مواد معدنی ،از فن آوری بازیابی آب به جهت ضرورت دستیابی به درصد معین رطوبت کنسانتره تولیدی استفاده نمایند. از طرفی تنگناهای مربوط به تامین آب در کارخانجات فرآوری معدنی و ضرورت بازیابی حداکثری آب در بخش باطله مواد معدنی و نیز الزامات مدیریت زیست محیطی انباشت باطله های تولیدی ، دغدغه جدی امروزه بهره برداران این صنعت در ایران محسوب شده ، بهره مندی از تکنولوژیهای روز در این زمینه اجتناب ناپذیر می نماید. خوشبختانه این شرکت با پشتیابی شرکتهای صاحب تکنولوژی بین المللی توانسته است خدمات مربوط به این بخش را به کارفرمایان خود ارائه نماید

work3