در جیگ  سقوط با مانع و جداسازی در جهش جریان آب  صورت میگیرد . به این معنا که ذرات سنگین تر سریعتر از ذرات سبکتر ته نشین می شود. در عمل ترکیب این دوعامل بوسیله پالسهای هوا یا پالپ که بطور مکانیکی تولید میشوند باعث جدایش ذرات با چگالی مختلف میشوند.

Sepr