تست آزمایشگاهی فیلتراسیون

با توجه به اهمیت استخراج پارامتر های مختلف مورد نیاز سایزینگ دستگاه فیلتر پرس، نوع آزمایشگاهی آن توسط شرکت اسپانیایی TH و نیز سایر سازندگان معروف تامین میگردد.

با تعیین پارامترهای مختلف در تستهای آزمایشگاهی، از دستیابی به حداقل رطوبت در محصول خروجی فیلتراسیون اطمینان حاصل می گردد.

tools3

تست آزمایشگاهی ته نشینی

تعیین پارامتر های مختلف مورد نیاز سایزینگ انواع تیکنر،  توسط دستگاه آزمایشگاهی مربوطه صورت میگیرد. این شرکت توانایی دارد دستگاه مذکور را از منابع معتبر تهیه و تحویل نماید.

tools4

دانسیته سنج یا مارسی اسکیل(Marcy Scale)

با توجه به حساسیت پارامتر­ هایی از جمله درصد جامد پالپ های مختلف در خطوط فرآوری و نیاز به دستگاه دانسیته سنج دوغاب(مارسی اسکیل)، این شرکت توانایی تامین دستگاه فوق را از طریق شرکت Motive Traction استراليا دارا می باشد.

tools2

tools1